• zeydiclinic@gmail.com
  • 02632224706 - 09351042605 - 09337003839

نام تمام دندان ها را بشناس!

امروز در دندانپزشکی در کرج به موضوع ” نام تمام دندان ها را بشناس! “ میپردازیم. دندان‌های شما به...

مراقبت از دندان کودکان و خردسالان

امروز به موضوع مراقبت از دندان کودکان و خردسالان در دندانپزشکی در کرج دکتر زیدی میپردازیم. کودکان معمولا تمایلی...

مراقبت از دندان در برابر مضرات سیگار

لمروز در بخش آموزش دندانپزشکی در کرج دکتر زیدی به مراقبت از دندان در برابر مضرات سیگار میپردازیم. تقریبا...