• zeydiclinic@gmail.com
  • 02632224706 - 09351042605 - 09337003839

عصب کشی دندان در کرج

حقیقت این است که در زبان علمی دندانپزشکی اصطلاحی به نام “عصب کشی” ( چه با ضمه و چه با کسره) وجود ندارد. اصطلاح علمی و آکادمیک Root Canal Therapy (درمان کانال ریشه) است که اختصارا RCT نامیده می شود.حتی اصطلاح “اندو” برای درمان کامل ریشه اصطلاح صحیحی نیست. عبارت صحیح “درمان اندودونتیک” است که باز هم RCTنسبت به آن اصطلاح دقیق تر و صحیح تری است. دندانپزشکان باید سعی کنند که در صحبت با بیماران از ترمینولوژی درست استفاده کنند. جا افتادن صحیح ترمینولوژی در بلند مدت امکان پذیر است و مزایای زیادی برای حرفه دارد و می تواند به از بین بردن بسیاری از برداشت های نادرست و شبهات بیماران کمک کند.مثلن اگر اصطلاح “درمان کانال ریشه” به جای عصب کشی در بین بیماران ما جابیفتد،راحت تر می توانیم علت طول کشیدن مدت درمان و همچنین درد های بعد از درمان ریشه را به آن ها توضیح بدهیم. در هر صورت چه دلمان بخواهد و چه نخواهد اصطلاح “عصب کشی” در بین بیماران و حتی دندانپزشکان رواج دارد.