• zeydiclinic@gmail.com
  • 02632224706 - 09351042605 - 09337003839
ساخت دندان مصنوعی در کرج دندان مصنوعی پروتزی است که به جای دندانهای طبیعی قرار می گیرد و تکیه گاه آن لثه و بافتها است. دو نوع دندان مصنوعی وجود دارد: کامل و نیمه (پارسیل). دندان مصنوعی کامل زمانی استفاده می شود که همه دندانها کشیده یا افتاده باشند و دندان مصنوعی نیمه زمانی استفاده می شود که تعدادی از دندانها هنوز در جای خود قرار دارند.

ست کامل دندان مصنوعی:

ست کامل دندان مصنوعی پروتزی است که برای جایگزینی تمامی دندانهای یک فک، طراحی شده است. دندان مصنوعی کامل را میتوان بر روی پایه ایمپلنت پایدار سازی کرد به این ترتیب که چند ایمپلنت در لثه کاشته می شود و ضمایمی هم روی دندان مصنوعی تعبیه می شود. این ضمایم در سر ایمپلنت چفت می شوند.

دندان مصنوعی نیمه یا پارسیل:

زمانی که فقط یک یا چند دندان از دست رفته باشند، میتوان با دندان مصنوعی نیمه جای خالی آن را پر کرد. پروتز پارسیل ممکن است با قلاب فلزی یا پلاستیکی به دندانهای دیگر تکیه می کند.